REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 


Firma/jméno a adresa kupujícího: 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

 

 


Reklamované zboží:

Datum nákupu: (Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 


Podrobný popis závady: *  

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 


Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

Datum: __________________                         Podpis kupujícího: ___________________

 


Prodávající:

KVAK EVENTS s.r.o., Písečná 781/29, 500 09 Hradec Králové, IČ:  09023879

 

Reklamované zboží zašlete na adresu:

KVAK EVENTS s.r.o., Sabina Kvak, Švehlova 441, 500 02 Hradec Králové,

spolu s kopií prodejního dokladu.

 


 Datum přijetí reklamace:

 Reklamaci vyřizuje:

 Vyjádření k reklamaci:

  

 

 

Datum: __________________                            Podpis prodávajícího: _________________

 

 


 

 

Chystáme pro Vás novinky.